Tähdellistä

Otavan oppikirjailijoiden verkkolehti

Yleistä

Oppimisen digitalisaatio on jatkuvaa muutosta

Markku Pelkonen

Markku Pelkonen

Iso D ja iso G eli digitalisaatio ja globalisaatio muovaavat toimintaympäristöämme jatkuvasti ja usein jopa nopeammin kuin olemme kyenneet ennakoimaan. Olemme jo nyt nähneet esimerkkejä, joissa kokonaiset toimialat joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja aikaisempia liiketoimintamallejaan.

Ensimmäisenä verkkoon ja sitä myöten kokonaan uuteen liiketoimintaan siirtyivät sanomalehtien luokitellut ilmoitukset. Tästä muutoksesta liikkeelle lähtenyt ilmiö on jo muuttanut tavan, jolla kuuntelemme ja jakelemme musiikkia (Spotify, iTunes, SoundCloud), ja se uhkaa parhaillaan perinteistä pankkitoimintaa, hotellitoimialaa (Airbnb) tai vaikkapa kotimaista taksiliiketoimintaa (Uber).

Oppimisen ja formaalin oppimisen digitalisaatio on lähtenyt liikkeelle yliopistomaailmasta. Laadukasta ja ilmaista opetusta verkon kautta tarjoaa esimerkiksi johtava tiedeyliopisto MIT ja Open courseware-projekti (https://ocw.mit.edu/index.htm). Khan Academy (https://www.khanacademy.org) puolestaan tuo minkä tahansa aiheen tai oppiaineen kaikkien saataville ilmaiseksi. Hakusanat ”MOOC”, ”oppimisdata”, ”oppimisen analytiikka” ja esimerkiksi ”oppimisen henkilökohtaistaminen” liittyvät läheisesti ilmiöön.

Oppimisen digitalisaatio ja Suomi
Suomessa digitalisaatio on edennyt kouluissa hitaammin kuin muissa vertailumaissa. Syitä hitaaseen muutokseen on monia, mutta yksi muutostilanteessa toimimisen vahvuus on opettajien kyky ja oikeus tehdä oppimiseen liittyviä päätöksiä itse. Suomalaiset opettajat voivat varsin itsenäisesti päättää, miten opettavat, mitä oppimateriaalia käyttävät ja miten ohjaavat oppimistilanteita.

Tällä hetkellä olemme oppimisen digitalisaatiossa tilanteessa, jossa on jo olemassa uusi toimintamalli, mutta toimintamalli ei ole vielä saavuttanut kriittistä massaa. Tätä voisi kutsua 20/80-vaiheeksi.

Me Otavalla uskomme, että opettajalla on myös jatkossa oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa niin käyttämiinsä materiaaleihin kuin opetuksen järjestämiseenkin. Siksi haluamme olla tukemassa parempaa oppimista monipuolisten, aktivoivien oppimateriaalien ja opettajien työtä helpottavien aineistojen kautta.

Jatkuva muutos ja oppimisen digitalisaatio vaikuttaa kuitenkin myös meidän toimintaympäristöömme ja oppijoille tuotettaviin sisältöihin. Oppimisen_digitalisaatio_kaavio

Miten muutos käytännössä tapahtuu?
Uusi opetussuunnitelma ja laaja-alaiset tavoitteet viitoittavat oppimistilanteiden suunnittelua ja vaikuttavat tapaan, jolla oppimista käytännössä ohjataan. Tuotosten arvioinnin rinnalle syntyy oppimisprosessin arviointia, ja yksin tekemisen ja opiskelun rinnalle aitoa yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta.

Motivoivat ja aktivoivat sisällöt antavat oppijoille tilaa valita omia kiinnostuksen aiheita ja tuttuja ilmiöitä osaksi omaa opiskeluaan. Ilmiöpohjaisuus ja projektimaisuus vaativat oppimateriaaleilta myös uudenlaista suunnittelufilosofiaa ja joustavuutta käyttötilanteiden mukaan.

Alla on lueteltu viisi keskeistä muutostekijää, joihin joudumme etsimään yhdessä teidän kanssanne ratkaisuja ja tarjoamaan kouluille uusia toimintamalleja ja sisältöjä sekä painetussa että digitaalisessa muodossa.

1. Oppimateriaali modularisoituu tai koostuu pienemmistä kokonaisuuksista
Tulevaisuudessa opettaja valitsee sisällöt ja oppimateriaalin oppimistilanteen tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Sisältö voi olla esimerkiksi vain yksi kappale tekstiä tai ohjeistus tehtävään.

Mitä meiltä edellytetään?
Nykyiset oppimateriaalit ovat kokonaisuuksia, joissa rakenteella ja etenemisellä on iso rooli. Tulevaisuudessa oppimateriaaleilta edellytetään modulaarisuutta ja sitä, että niitä voidaan hyödyntää eri käyttötilanteissa eri tavoin. Modulaarisuus ja sisältöjen palasteleminen jo tuotantovaiheessa ovat olennaisia tekijöitä, jotta voimme tukea oppimistilanteita ja opettajaa riittävän hyvin.

2. Oppimateriaali adaptoituu oppijan tarpeiden ja oppimistilanteiden mukaan
Tulevaisuudessa oppijan kontrolli ja valinnanvapaus itselle sopivan tai soveltuvan sisällön suhteen kasvavat.

Mitä meiltä edellytetään?
Tällä hetkellä oppimateriaalissa korostuvat tietyt sisältötyypit, esimerkiksi tekstit, kuvat tai animaatiot. Jatkossa sama sisältö voidaan esittää monella eri tavalla, joista oppija voi valita itselleen sopivimman. Sama sisältökappale voidaan toteuttaa esimerkiksi

  • äänitarinana, joka johdattaa aiheeseen tai kertaa opittua
  • videotarinana, jossa keskeiset asiat havainnollistetaan
  • tehtävinä, joissa oppija saa itse valita vaikeustason
  • pelillistettynä ryhmätehtävänä.

3. Yksi sisältö ei palvele kaikkia
Jatkossa sisältö valitaan paikallisten, oppijaryhmään liittyvien oppimistavoitteiden perusteella. Sisällöt aktivoivat oppimaan mutta eivät ole koko oppimisprosessin ydin. Oppija opiskelee samaa aihetta tai teemaa omista lähtökohdistaan ja oman kiinnostuksensa pohjalta.

Mitä meiltä edellytetään?
Uusi opetussuunnitelma korostaa ilmiöitä ja laaja-alaisia taitoja ja ohjaa linkittämään oppijoiden omaa kokemusmaailmaa ja kiinnostuksen aiheita läheisesti oppimistilanteisiin. Siksi meidän tulee luoda oppimateriaalikokonaisuuksia, jotka aktivoivat oppijaa tutkimaan keskeisiä aihekokonaisuuksia yhdessä toisten oppijoiden kanssa sekä hyödyntämään valmiita sisältöjä keskeisissä vaiheissa.

4. Oppimisen jatkuva mittaaminen ja seuranta ovat keskiössä
Oppimistuloksia tarkastellaan ja todennetaan jatkuvasti niin yksilön, ryhmän, koulun kuin kunnankin tasolla. Samalla oppimisdatan rooli korostuu, ja sen avulla tuetaan yhä yksilöllisempää oppimista.

Mitä meiltä edellytetään?
Tuotosten tai oppimistilanteiden arvioinnin rinnalle nousee vertaisarviointia ja työprosessin tarkastelua eri välivaiheissa. Myös oppimisen analytiikka ja oppimistulosten jatkuva seuranta ovat tärkeitä. Paremman oppimisen tukeminen haastaa meitä uudistamaan merkittävästi teknologian käyttöä oppimisdatan ja jatkuvan palautteen osalta.

5. Opettajan suunnitteluosaaminen korostuu
Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan opetuksen sijaan oppimisen ohjaamista. Oppimistilanteiden suunnittelukäytänteet ja didaktinen osaaminen palaavat siis keskiöön.

Mitä meiltä edellytetään?
Didaktiikka tarkoittaa oppimisprosessin suunnittelua ja ohjausmallin luomista ennakkoon. Teknologian avulla suunnittelun ja ohjauksen voi viedä uudelle tasolle. Me Otavassa lähestymme tätä opettajan työtä tukevien oppimateriaalien ja suunnittelukäytänteiden kehittämisen kautta. Uusissa oppimateriaaleissa voimme jakaa hyviä käytänteitä, suunnittelun tukea tai vaikka opettajien osaamisen kehittämistä osana palvelukokonaisuuttamme. Opettajan työn aktiivinen tukeminen on siis keskeinen osa tekemistämme.

Markku Pelkonen
Kuva: Marja Viskari

Kuka on Markku Pelkonen?
Katso Markun haastattelu: https://youtu.be/SHDr0Hx925Q

Julkaistu numerossa 2/2016